วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อานิสงส์ 10 ข้อของการไม่กินเนื้อ

By พี่ปัญญา
อานิสงส์ 10 ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์ อานิสงส์ขั้นต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ คือจะทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องตายด้วยปืนผาหน้าไม้ คมหอกคมดาบ ไม่ตายด้วยเหตุการณ์อันน่าสยดสยองหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งยังสามารถตัดกรรมในเรื่องการฆ่า และยุติการจองเวรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติศีลข้อ ปาณาติบาต คือ ห้ามการฆ่าเป็นข้อที่สำคัญอันดับหนึ่งและในพระสูตรของพุทธศาสนามหายาน ยังได้กล่าวถึงพระพุทธวจนะ ว่าด้วยเรื่อง อานิสงส์ ๑๐ ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์ ในคราวที่ได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคราชไว้ด้วยดังนี้

๑. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย
 บุคคลผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่เบียดเบียนผู้ใด มีกิริยาสำรวม จรรยามารยาทเรียบร้อย ไม่กล่าวคำกระโชก ด่าทอกับใคร บุคคลเช่นนี้เมื่อก้าวไปสู่ที่ใดย่อมเป็นที่รักใคร่ มีแต่คนอยากเข้ามาใกล้ชิด ในทางตรงกันข้าม หากเป็นคนที่สะสมไว้แต่อารมณ์ร้าย ๆ แววตาเต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งการฆ่า ทุกคนก็อยากจะวิ่งหนีไปให้ไกล ถ้าภายในจิตใจเราไม่คิดจะไปทำลายหรือเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น เราจึงไม่เป็นที่หวาดกลัวต่อผู้ใด แต่จะเป็นที่รักของสัตว์ต่าง ๆ แม้สัตว์ดุร้ายก็ไม่ทำอันตราย 

๒. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
คนที่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจ อย่าว่าแต่เห็นสัตว์ทั้งหลายต้องตายไปต่อหน้าเลย เพียงแต่เห็นสัตว์ต้องประสบเคราะห์กรรมถูกเฆี่ยนตี ก็ย่อมจะไม่สบายใจ นอกจากจะไม่เข่นฆ่าทำลายชีวิตผู้อื่นแล้ว แม้แต่จะเอ่ยวาจาด่าทอให้ระคายหูก็จะไม่กระทำโดยเด็ดขาด เมื่อจิตเมตตาค่อย ๆ ถูกสะสมเพิ่มพูนจนเปี่ยมล้น ก็จะบังเกิดเป็นมหาเมตตาขึ้นในใจ และมหาเมตตานี้จะเพิ่มพลังจิตขึ้นในตัว นับเป็นเหตุปัจจัยสำคัญอันจะนำพาให้ผู้บำเพ็ญสามารถสำเร็จธรรมบรรลุขั้น พระโพธิสัตว์

 ๓. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์โหดร้ายเคียดแค้นได้
 นอกเหนือจากความเห็นแก่ตัวเพื่อปากท้องตัวเองอันเป็นเหตุให้เกิดการเข่นฆ่า ทำลายชีวิตผู้อื่น และสาเหตุใหญ่ของการทำร้ายซึ่งกันและกัน คือ ความโกรธแค้น อาฆาต พยาบาทจองเวรต่อกัน ซึ่งนับวันก็จะกลายเป็นคนโหดร้ายเห็นความตายของผู้อื่นเป็นเรื่องเล็กน้อย ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องตัดอารมณ์เหล่านี้ให้หมดสิ้น และไม่เพียงแต่จะรักชีวิตตนเองเท่านั้น แต่ยังจะต้องรักและทะนุถนอมชีวิตผู้อื่นอีกด้วย หากชาตินี้เรายังฆ่ากินเลือดเนื้อเขา ความแค้นพยาบาทจะฝังอยู่ในกมลสันดาน และจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรติดตามทวงหนี้ชีวิตทุกชาติไป แล้วเราจะปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นได้อย่างไร? 

๔. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการผันแปรของดินฟ้าอากาศ หรืออาหารการกินที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งอาจรักษาให้หายได้ด้วยยา แต่ทวายาไม่สามารถรักษาโรคกรรมได้ โรคกรรมอันเกิดมาจากการเคยสร้างอกุศลกรรมร่วมกันมาในอดีต การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ร่วมเสพเนื้อผู้อื่น ร่วมส่งเสริมผู้อื่นให้ฆ่าให้กินให้เสพ เป็นกรรมร่วมกัน จึงส่งผลให้คนเหล่านั้นต้องมาตายพร้อมกันในชาติปัจจุบัน เช่นเป็นโรคระบาดในคราวเดียวกันมาก ๆ ประสพภัยพิบัติ น้ำท่วม แผ่นดินไหวตายหมู่ เป็นต้น หากท่านอยากเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน จงงดเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ และหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล ปลดปล่อยช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทั้งหลายเป็นประจำ

 ๕. อายุมั่นขวัญยืน
 ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ ทั้งคนและสัตว์ ต่างล้วนอยากให้ตนมีอายุยืนยาว แต่ความมีอายุยืนยาวนั้น มิใช่ขอกันได้ ถ้าหากในอดีตท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบนิยมยินดีในการบริโภคเนื้อสัตว์ ตลอดจนฆ่าและส่งเสริมให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การที่จะหวังให้ตนมีชีวิตที่ราบรื่นเป็นสุข และอายุยืนยาวนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ บุคคลผู้ที่มีจิตเมตตา ชอบช่วยเหลือชีวิตสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็ก ๆ ก็ตาม อานิสงส์ผลบุญจะช่วยต่อชีวิตทำให้มีอายุยืนยาว

 ๖. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด 
วัชรเทพทั้ง ๘ พระองค์ คือ เทพเจ้าผู้พิทักษ์ธรรมในพระพุทธศาสนา เมื่อบุคคลใดมีจิตมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณงามความดี รักษาศีลกินเจ วัชรเทพทั้ง ๘ พระองค์ก็จะมีบัญชาให้เหล่าเทพบริวารทั้งหลายลงมาพิทักษ์รักษาปกป้องคุ้มครองบุคคลนั้น ๆ มิให้ภูติผีปีศาจ ยักษ์มาร อสูรร้ายมารังควาน แต่หากเมื่อใดบุคคลนั้นมีจิตใจรวนเร ไม่มั่นคงในการปฏิบัติธรรม บรรดาทวยเทพก็จะพากันผละหนีไป ซึ่งเหล่ามารร้ายจะเข้าจู่โจมทำอันตรายทันที แม้ตาเนื้อของปุถุชนคนธรรมดา จะมองไม่เห็นบรรดาเทพพรหมที่เฝ้าคุ้มครอง แต่เมื่อถึงคราววิกฤตตกอยู่ในที่คับขัน เทพพรหมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะพลิกผันเหตุการณ์ให้แคล้วคลาดรอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงได้ในที่สุด

๗. ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นศิริมงคล
โดยปกติคนทั่ว ๆ ไป หากมีเรื่องราวรบกวนจิตใจให้วิตกกังวลว้าวุ่น เมื่อถึงยามพักผ่อนแม้ว่าร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปานใด ก็ไม่สามารถจะหลับลงได้หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ และท้ายที่สุดเคลิ้มหลับไป ก็จะฝันร้ายตลอดคืน มีตัวอย่างมากมายของผู้ที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เอาแต่สร้างกรรมชั่ว ประพฤติมิชอบ อาหารแต่ละมื้อจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยเนื้อสัตว์ เมื่อยามหลับก็จะฝันเห็นแต่สิ่งที่เลวร้าย น่าเกลียดน่ากลัว แต่เมื่อได้ศึกษาและตั้งใจปฏิบัติธรรม งดบริโภคเลือดเนื้อผู้อื่น ก็มักจะมีโอกาสนิมิตรฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นนิมิตรที่ดีเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง จะหลับและตื่นก็เป็นสุข

๘. ย่อมระงับการจองเวร
สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกันได้ คัมภีร์แห่งสัจธรรมได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายกับคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน มิได้แตกต่างกัน แต่เป็นเพราะความหลงผิดไม่รู้เท่าทัน จึงยึดรูปลักษณ์ภายนอกมาทำให้เป็นความแตกต่างว่านั่นเป็นสัตว์ นี่เป็นคน ฯลฯ ผู้ปฏิบัติธรรมมีญาณปัญญา เห็นแจ้งในธรรมต้องปราศจากจิตที่เคืองแค้นอาฆาตผู้อื่น และมีจิตเมตตากรุณา คิดสงสารผู้อื่นที่หลงประพฤติผิด ทั้งพยายามหาวิธีฉุดช่วยให้เขากลับสู่เส้นทางแห่งความถูกต้องดีงาม ๙. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ ตามกฎแห่งกรรม ผู้ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือชอบเสพเลือดเนื้อสัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปวิญญาณจะต้องร่วงลงสู่อบายภูมิทั้ง ๓ ได้แก่ 1. นรกภูมิ 10 ขุม ต้องรับทุกข์ทรมานแสนสาหัส 2. เปรตภูมิ จะได้รับทุกข์ทรมานอยู่กับความหิวโหย 3. เดรัจฉานภูมิ เมื่อวิญญาณใช้หนี้บาปกรรมพ้นจากนรกภูมิและเปรตภูมิแล้วจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถูกเขาฆ่าตายชาติแล้วชาติเล่า จนกว่าจะครบกำหนดตามจำนวนที่ตนได้เคยทำลายชีวิตผู้อื่น 

๑๐. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตวิญญาณจะมุ่งสู่สุคติภพ
 ในมหายานสูตร มีเรื่องเล่าถึงวิบากกรรมของผู้ที่หลงผิดชอบเข่นฆ่าสัตว์และนำไปสังเวยฟ้าดินถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นบาปอย่างมหันต์ อกุศลกรรมนั้นทำให้ต้องได้รับโทษโดยถูกสุนัขปีศาจรุมกัดกินเนื้อ ทุกข์ทรมานแสนสาหัส นับครั้งไม่ถ้วน 

สาธุชนผู้ที่งดเว้นเนื้อสัตว์ ปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดตายด้วยการถือศีลกินเจ ย่อมจะห่างไกลจากทุคติภพไม่ต้องไปรับโทษทัณฑ์อันน่าสะพรึงกลัว เมื่อจิตวิญญาณจะละสังขาร ก็อาศัยเหตุปัจจัยแห่งกุศลกรรมความดี ดลบันดาลให้เหล่าทวยเทพเทวารอรับขึ้นเบื้องบน 

ฉะนั้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ได้สำเร็จลุล่วงผู้บำเพ็ญธรรม จักต้องละเว้นจากการเสพเลือดเนื้อชีวิตสัตว์โดยสิ้นเชิง พร้อมกับอนุเคราะห์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เพื่อให้หนทางการบำเพ็ญสู่ความหลุดพ้น ไม่ถูกขัดขวางจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

 ที่มา- http://thai.mindcyber.com

56 ความคิดเห็น:

 1. สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา

  สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา

  การไม่ทำบาปทั้งปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทีมงานพลิกแผ่นดิน15 มิถุนายน 2555 05:34

   สาธุ

   ลบ
 2. อะนิจัง นะวัตตะสังขารา อุปะวะนะธรรมมิโน ตะสังกะตะสะโมสุขโข นิรุตยันติ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนินกระปอกซิตี้30 พฤษภาคม 2555 18:05

   มันแปรว่าอะไรครับเพ่

   ลบ
 3. ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ ก็จะทำให้ระบบการขับถ่ายดีเยี่ยม

  ตอบลบ
 4. ในทางพระพุทธศาสนา มีความเชื่อกันว่า การไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นหนทางไปสู้นิพานได้เร็ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนินกระปอกซิตี้30 พฤษภาคม 2555 18:08

   อายุจะสั้นใช่ใหมครับ..เพราะเราไม่ต้องอยู่ใช้เวรใช้กรรมนานๆ

   ลบ
 5. ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิด แล้วนั่ง สมาธิเป็นประจำ เป็นการสร้างบาระมีให้กับตัวเราเอง ดูอย่างหลวงปู่ทิม จ.ระยอง สุดยอดเมตา

  ตอบลบ
 6. ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้ว ระบบการขับถ่ายดีมาก แต่ถ้ากินแล้วปฎิบัติธรรม จิตใจของเราต้องปาดสะจากกิเลส ตันหา จิตต้องว่า ไม่ยิดติด คิดว่าตัวกูของกู แต่น้อยคนที่จะทำได้ถ้าทำได้คือหนทางสู่นิพานครับ

  ตอบลบ
 7. ขอคุณอนื้อหาท่ีีดี พบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ พี่น้องชาวไทย

  ตอบลบ
 8. เนินกระปอกซิตี้30 พฤษภาคม 2555 18:11

  จะลองอดดูนะครับเผื่อจะได้นิมิตรเห็นสิ่งสวยๆงามๆเด็ดๆโดนๆเต็งๆ

  ตอบลบ
 9. "บุญทานของชีวิต" มีให้ทำ มีให้ปฏิบัติในทุกสถานการณ์
  อย่าเบื่ออุปสรรค เพราะแท้ที่จริง
  อุปสรรคทำให้เราใกล้สวรรค์ ใกล้ความสำเร็จต่างหาก

  ตอบลบ
 10. การทำลายชีวิตสัตว์อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแม้จะไม่ได้บุญเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นการไม่สร้างบาปเพิ่มขึ้นเหมือนกันอย่างน้อยเราได้ประโยชน์จากการผักตรงนี้

  ตอบลบ
 11. ไม่ว่าท่านจะทานเนื้อสัตว์หรือไม่ก็ตามหรือทานอะไรแล้วแต่ ล้วนแต่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อายุคนเราจะยาวจะสั้นนั้น ส่วนหนึ่งได้มาจากการกินอาหารของเราในแต่ละมือ และที่สำคัญที่สุดคือการทำใจให้บริสุทธิ์ใส่สะอาดคิดดีทำดี คิดบวกเท่าดีไม่ว่าจะท่านอาหารแบบไหนก็สามารถทำให้ชีวิตมีความสุขได้ นอกเสียจากถ้าเรากินของที่ทำลายสุขภาพก็จะทำให้อายุสั้นลง *** อาหาร อายุ อารมณ์ อยู่กับตนจนวันตาย ***

  ตอบลบ
 12. สำนักท้อนทีม1 มิถุนายน 2555 02:23

  กินอะไรแล้วแต่คุณ กินแล้วเป็นคนดีแค่นี้ก็ประเสริฐแล้ว คิดดีทำดีได้ดี สแนทแจ๊คเราขอสนับสนุน

  ตอบลบ
 13. กินผักช่วยชาติ

  ตอบลบ
 14. ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์มันก็จะขาด โปรตีนนะเพราะว่าคนเราต้องการพลังงาน ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์เลยจะทำให้กินอาหารบ่อย เพราะพืชให้พลังงานน้อย เพราะฉะนั้นเราเลือกกินเนื้อสัตว์ได้ เช่น ไก่ หมู เป็นอาหารเลี้ยงโลกไม่กินวัว ไม่กินควาย และไม่กินปลา(ผมไม่กิน) หมูทำอะไรก็อร่อย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โปรตีนไม่ได้มีแต่ในเนื้อสัตว์เท่านั้นน๊ะครับ ในพืชก็มีน๊ะครับ

   ลบ
 15. สงสัยถ้าผมทำได้ ผมคง ผอมหน้าดู ยังไงก็จะพยายามลดก็แล้วกัน เผื่อ อนิสง จะช่วยให้ชีวิต ดีขึ้นไปกว่านี้ สาธุ ขอบคุณครับ...

  ตอบลบ
 16. กินอาหารให้ครบห้าหมู่นั่นแหละดีแล้ว แต่ให้กินปลาแทนสัตว์ใหญ่ไป

  ตอบลบ
 17. หากเรามาคำนึงถึงหลักความจริงที่ว่า
  การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาป เพราะเบียดเบียนชีวิตสัตว์
  แม้ว่าจะเป็นการฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหาร ก็ถือว่าผิดศีลอยู่ดี
  เป็นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องบุญ
  ดังนั้น การไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ จึงเป็นเรื่องดี
  เพราะไม่สนับสนุนให้มีการฆ่า

  ตอบลบ
 18. หมอบอกกินเนื้อสัตว์มากกระเพาะอาหารจะหลั่งกรดมากเป็นตัวกระตุ้นกรดไหลย้อนตัวหนึ่งเลย
  กินอาหารหลากหลายเน้นผัก ช่วยลดโรคโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ได้นะครับ

  ตอบลบ
 19. ผมก็กินเจครับแต่กินเฉพาะวันพระ เพราะกินผักทำให้ระบบขับถ่ายดีครับ(บุญเราไม่เคยสร้าง ใครหนอจะมาช่วยเจ้า)"สมเด็จพุทธจารย์โต"

  ตอบลบ
 20. กินผัก"ตด"ไม่เหม็นเพราะไม่มีอะไรเน่าในกระเพาะ เวลาเข้าห้องน้ำถ่ายหนักสบาย
  ไม่เหมือนกินเนื้อ เหม็น สูดดด! สุด! อิอิ...

  ตอบลบ
 21. อยากกินผักให้ได้ตลอดเหมือนกันครับ มีคนเคยมาชวนกิน...แต่ทำไม่ได้ครับกลัวว่าถ้าลั่นสัจจะออกไปแล้วถ้ากินผิดพลาดไปแล้วจะรู้สึกเหมือนว่าเราทำผิดคำพูดเลยรู้สึกไม่ค่อยจะดี...แต่ถ้ากินได้ทุกมื้อเลยก็จะดีต่อสุขภาพว่ามั้ยครับ

  ตอบลบ
 22. กินปลาแทนสัตว์ใหญ่เหมือนพี่นันบอกก็ดีนะครับ...ผมชอบกินปลามากอร่อยด้วย ยิ่งถ้าได้กินกับน้ำหมักข้าวบารเรย์แล้ว....หวานชื่นใจอร่อยเหาะไปเลย ฮิๆฮิๆ..

  ตอบลบ
 23. ตั้งสติไว้ มองความจริงตามความเป็นจริง...

  ตอบลบ
 24. ประโยชน์ของอาหารจากพืชจะทำให้ระบบการย่อยอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้ทำงานดีขึ้น ทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ค้นพบว่าโรคภัยไข้เจ็บมากมายเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์

  ตอบลบ
 25. พืชผักบางชนิดยังใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วย...ดีต่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอก

  ตอบลบ
 26. ดีครับ ผมเป็นคนนึ่งที่ไม่กินเนื้อ (ในที่นี้หมายถึงวัว ควาย น่ะครับ) ทำให้ระบบย่อยอาหารในร่างกายไม่ต้องทำงานหนัก....ดีครับ ได้บุญด้วย...

  ตอบลบ
 27. พระพุทธองค์ได้เทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคราช เรื่องอานิสงส์ 10 ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์ จะเห็นได้ว่าแม้แต่เหล่าพญานาคราช ที่ทานเนื้อสัตว์ แล้วต้องหยุดทานเนื้อสัตว์ เป็นการทรมานจิตใจมาก แต่คนเราสามารถที่จะเลือกกินได้ ฉะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำก็น่าจะทำได้น๊ะ

  ตอบลบ
 28. ปาณาติปาตา เวระมณี คือ การงดเว้นในการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นโดยสิ้นเชิง

  ตอบลบ
 29. แบบนี้ห่วงโซ่อาหารจะขาดไปไหม ถ้าทุกคนไม่ทานเนื้อสัตว์ ถึงอย่างไรสัตว์โลกย่อมเกิดไปตามกรรม อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย สาธุ

  ตอบลบ
 30. งดกินเนื้อ! วันเกิด กับ วันพระ ครับ อิอิ... ^_^

  ตอบลบ
 31. อานิสงส์ข้อ๔.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
  ดังคำกล่าวที่ว่า "ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ"
  การมีสุขภาพดี เป็นปัจจัยให้เราสามารถประพฤติประฏิบัติสิ่งที่ดี สร้างบุญ บารมี ได้ต่อไป ยังให้ถึง วิมุตติ...

  ตอบลบ
 32. ถ้าหากทุกคนทำได้อย่างที่พูดก็คงจะดีนะ อิอิ

  ตอบลบ
 33. อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตาย...

  ตอบลบ
 34. ถ้าเราสามารถถือศีล กินเจ หรือมังสาวิรัส ได้ก็ดีครับ จะช่วยหนุนนำชีวิตเราให้ดีขึ้นได้โดยเฉพาะร่างกายคนก็จะสุขภาพดี แข็งแรง แต่ถ้าคิดในแง่ทางวิทยาสตร์ การที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็จะไม่มีโปรตีนไปเลี้ยงร่างกาย ก็อยากให้ทุกคนคิดในแต่ละแง๊นะครับ ลองพิจารณาดูเอาครับ

  ตอบลบ
 35. อาหารการกินก็ควรจะพิจารณาให้ดีก่อนกิน ควรจะกินพอประมาณ และ กินให้ครบทุกหมุ่ ร่างกายเราจะได้ไม่เป็นโรคต่างๆ สุขภาพกายจะได้ไม่มีปัญหา สุขภาพใจก็จะได้ดีอีกด้วยครับ

  ตอบลบ
 36. "มองโลกแง่ดีมีสุข แต่มองโลกตามความเป็นจริง พ้นทุกข์"

  ตอบลบ
 37. มิตรเฮดเดอร์ไฮเปอร์เรดซิ่ง14 มิถุนายน 2555 02:52

  ผมดื่มนมอุ่นๆๆอ่านหนังสือธรรมมะนอนทุกคืนเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ระวังนมบูดนะน้องเดี๋ยวท้องจะเสียเป็นห่วงนะ

   ลบ
 38. มิตรเฮดเดอร์ไฮเปอร์เรดซิ่ง14 มิถุนายน 2555 02:56

  สรุปครับผม การงานการกระทำสิ่งใดมักขึ้นอยู่กับ สติ ปัญญา

  ตอบลบ
 39. สง สัย จะ ต้อง กิน ผัก หั้ย เยอะๆ จะ ได้ ไม่ มี อา การ ของ กรด ไหล ย้อน
  โรค นี้ อัน ตราย เหมือน กัน นะ ......

  ตอบลบ
 40. ไม่ได้กินเนื้อสัตวแล้วมันหิวเร็วครับพี่ คิดได้แต่ยังทำไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 41. การกินเนื้อสัตว์จะทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายเช่น มะเร็งลำไส้ และโรคอื่นตามมา

  ตอบลบ
 42. โดยธรรมชาติของคนเเล้ว เมื่อมีอายุมากขึ้นการรัปทานอาหารประเภทเนื้อ(สัตว์ใหญ่) ก็จะลดลงเพราะกินเเล้วย่อยยาก อึดอัด ไม่สบายตัว เเล้วก็จะหันไปรัปทานอาหารที่ย่อยง่ายๆ เช่น ปลา พืชผักต่างๆ ไปโดยปริยาย
  สำหรับคนวัยหนุ่ม เป็นวัยที่ต้องใช้กำลังกายในการทำงาน หรือออกกำลังกาย การไม่รัปทานอาหารเนื้อเลยก็จะลำบาก เพราะร่างกายต้องการโปรตีนอยู่มาก
  การรัปทานอาหาร โดยการกินเจ ร่างกายจะเป็นอย่างไง สอบถาม พี่ อู๊ด เขาได้

  ตอบลบ
 43. เนินกระปอกซิตี้17 กรกฎาคม 2555 16:26

  แต่เนื้อสัตว์มีโปรตีนซึ่งจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอ และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง และในการทำงานอย่างเราๆซึ่งทำงานหนักทุกวัน จะหาอะไรทานแทนเนื้อและให้โปรตีนได้เท่าเนื้อหรือครับ หรือจากถั่วและจะเพียงพอใหมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนินกระปอกซิตี้17 กรกฎาคม 2555 16:27

   ถั่วและนม

   ลบ
 44. เดือนตุลาคมนี้พี่ขอลาA/Lไปถือศีลกินเจก่อนนะจ๊ะจะบอกให้

  ตอบลบ
 45. เรากินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกิน

  ตอบลบ
 46. กินอะไรก็ได้เรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน เราทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและทำแล้วเราสบายใจ ทำไปเถอะ

  ตอบลบ
 47. ช่วงชีวิตคนเราสั้นนักอยากทำอะไรก็รีบทำก่อนที่จะไม่ได้ทำ ทำตอนที่เรายังมีกำลังและมีไฟ คนหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตทำในสิ่งที่เขาไม่ได้รักหรอกแต่เขาทำโดยความจำใจและความจำเป็นในความรับผิดชอบบางอย่างที่ทำให้เขาต้องทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่ก็ต้องทำ เพราะฉนั้นวันนี้หากคุณอยากทำอะไรทำก่อนจะไม่ได้ทำ

  ตอบลบ
 48. แต่ผมว่ากินอาหารให้ครบ 5หมู่ น่าจะดีกว่านะพี่ แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด

  ตอบลบ
 49. ผมเป็นคนหนึ่งที่กินผักแทบจะทุกชนิด โดยเฉพาะผักที่มีรส ขมๆ จะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก และอาหารโปรดก็คือ สลัดผักครับ ขอบคุณบทความที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 50. ไม่กินเนื้อ ไม่มีโปรตีน
  ไม่กินข้าว/แป้ง ไม่มีคาร์โบไอเดรท
  ไม่กินผลไม้ ไม่มีวิตามิน
  ไม่กินมัน/เนย ไม่มีพลังงาน
  ไม่กินผัก ไม่มีวิตามิน
  ต้องกินให้ครบนะครับจะได้แข็งแรง

  ตอบลบ