วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
By Surapong

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงจะเคยได้ยินได้ฟังนิทานเรื่อง “ เด็กเลี้ยงแกะ ” มาแล้วที่ว่าเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง ร้องตะโกนให้ชาวบ้านมาช่วย ว่าจะมีหมาป่ามากินแกะ แต่กลายเป็นว่าเด็กโกหก และหัวเราะเยาะที่หลอกคนอื่นได้ ต่อมาเมื่อมีหมาป่ามาจริงๆ ตะโกนเท่าไรก็ไม่มีใครเชื่อ เพราะคิดว่าเป็นการโกหกอีก ในที่สุดเด็กก็ต้องสูญเสียแกะไป นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า การโกหกเป็นสิ่งไม่ดี และคนเราจะต้องมีความซื่อทั้งการกระทำและคำพูด จึงจะเป็นที่เชื่อถือของผู้อื่น และสำนวน “ เด็กเลี้ยงแกะ ” ก็เป็นที่รู้กันต่อมาว่าหมายถึง คนที่ชอบพูดโกหกหลอกลวง หรือพูดจาเหลวไหล เชื่อไม่ได้

ส่วนเรื่อง “ พันท้ายนรสิงห์ ” ก็เป็นเรื่องความซื่อตรงต่อหน้าที่ กล่าวคือในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จลงเรือพระที่นั่งเอกชัยเพื่อไปประพาสทรงเบ็ด เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงตำบลโคกขาม เมืองสาครบุรี ซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยว พันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือ ไม่สามารถคัดท้ายได้ทัน เรือพระที่นั่งจึงชนกิ่งไม้หักตกน้ำ ซึ่งมีโทษประหาร แต่พระเจ้าเสือ เห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษให้ ถึงสองครั้ง แต่พันท้ายนรสิงห์กลับขอให้ประหารตน ยอมตายเพื่อมิให้เสียกฏมณเทียรบาล ด้วยความกล้าหาญ และความซื่อตรงต่อหน้าที่นี้เอง ที่ทำให้ปัจจุบันยังมีศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังนึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่งแม้จะเป็นเพียงนายท้ายเรือ แต่ก็ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน หากท่านรับการอภัยโทษครั้งนั้น ชื่อเสียงของท่านก็คงไม่เป็นที่กล่าวขวัญกันจนถึงทุกวันนี้

เรื่องแรกแม้จะเป็นนิทานที่แต่งขึ้นและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก ส่วนอีกเรื่องจะเป็นเรื่องเล่าในพงศาวดารของไทยก็ตาม แต่ทั้งสองเรื่องก็เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นคติสอนใจคน อันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าชาติใด ภาษาไหน ต่างก็เห็นว่า ความซื่อสัตย์ และการไม่โกหกหลอกลวงใครเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่องและเป็นเรื่องที่สมควรประพฤติปฏิบัติ


ในพจนานุกรมได้ให้ความหมายของคำว่า “ ซื่อ ” ว่าหมายถึง ตรง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่คดโกง ส่วนคำว่า “ ซื่อตรง ” หมายถึง ความประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง และ “ ซื่อสัตย์ ” หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกหลวง หรือเราอาจจะพูดง่ายๆว่าคนที่ซื่อสัตย์ ก็คือ คนที่เป็นคนตรง ประพฤติสิ่งใดก็ด้วยน้ำใสใจจริงความซื่อสัตย์นั้นมีหลายอย่าง เช่น ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ต่อมิตร และความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ เป็นต้น


มีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ สจฺเจน กิตฺตี ปปฺโปติ ” แปลว่า “ คนเราจะบรรลุถึงเกียรติได้เพราะความสัตย์ ” นั้นก็หมายความว่า คนที่จะมีเกียรติ ย่อมต้องเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อ จึงจะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมได้อย่างจริงใจ โดยไม่ต้องไม่เสแสร้งแกล้งทำ


“ ความซื่อสัตย์ ” เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับไหนก็ตาม จะต้องมีการปลูกฝังหรือสอนเยาวชนรุ่นหลังให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะ หากคนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใด สังคมก็จะวุ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นแก่ตัวมากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย


ดังตัวอย่างที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จะขอยกมาให้เห็น ดังนี้


- การไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น เราตั้งใจว่าจะไม่กินของหวาน ของมันเพื่อลดน้ำหนัก แต่เราก็แอบกิน แม้คนอื่นไม่ทราบ แต่เราก็รู้ตัวเราดี ผลเสีย คือ เราก็จะอ้วน และเป็นโรคอื่นตามมา หรือตั้งใจจะอ่านหนังสือ แล้วก็ไม่อ่าน เพราะมัวไปเที่ยวเล่น ดูหนัง หรือเล่นเนท ผลเสียคือ เราอาจจะสอบตก ซึ่งหากเราขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผัดผ่อนไปเรื่อยๆ ในระยาวเราอาจจะกลายเป็นคนขาดระเบียบ ขาดความตั้งใจ กลายเป็นคนทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต


- การไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว เช่น ไปมีชู้ มีกิ๊ก ติดพันนักร้องนักแสดง มีความสัมพันธ์กับคนที่มีครอบครัวแล้ว แม้จะไม่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู แต่ก็จะทำให้ละเลยต่อลูกเมีย หรือสามี สร้างปัญหาในชีวิต ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของผู้อื่น หากเป็นหัวหน้าไปมีสัมพันธ์กับลูกน้อง ก็จะทำให้ลูกน้องคนอื่นๆขาดความเชื่อถือ หรือหัวหน้าระดับสูงขึ้นไปไม่ให้ความไว้วางใจ เป็นต้น


- การไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน เช่น เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจใช้อำนาจในทางมิชอบ กระทำทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือครอบครัว ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและบ้านเมืองดังที่เราจะเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน หรือหากเป็นพ่อค้าแม่ขาย ชาวสวนชาวนาไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ขายของโกงเขา หรือใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ฯลฯ ก็จะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท โรคภัยไข้เจ็บจากสารพิษสะสมในร่างกาย เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น


- การไม่ซื่อสัตย์ต่อมิตร นอกเหนือจากญาติแล้ว เป็นธรรมดาที่คนเราต้องมีการคบหาสมาคมกับผู้อื่น เป็นมิตรต่อกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งความเป็นมิตรนั้นจะคงทนถาวรอยู่ได้ตลอดไปก็ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่คิดคดทรยศต่อกัน มิตรภาพจึงจะยาวนาน หากไม่ซื่อตรงต่อกันแล้ว ก็ย่อมจะแตกความสามัคคี ทำให้เราไม่มีเพื่อน หรืออยู่ในสังคมได้ยากเพราะกลัวคนอื่นจะหักหลังเราตลอดเวลา เป็นต้น


- การซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะหากชาติอยู่ไม่ได้ ประชาชนคนในชาติก็อยู่ไม่ได้ และหากชาติล่มสลาย ก็คือพวกเราที่จะกลายเป็นคนไร้แผ่นดิน ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น


ตัวอย่างข้างต้น คงจะทำให้เห็นแล้วว่า “ ความซื่อสัตย์ ” เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากขาด “ ความซื่อสัตย์ ” แล้ว สังคมคงยุ่งเหยิง เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน เกิดความโกลาหลไปทั่ว ไม่รู้สิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถ้าขาดในระดับบุคคลก็จะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือและมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา ส่วนในระดับประเทศ ก็จะไร้ซึ่งเกียรติภูมิ เป็นที่ดูถูกของชาติอื่น ซึ่งความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ รวมไปถึงการมี สัจจะ พูดจริงทำจริง ไม่โกหกหรือพูดเหลวไหล พูดคำไหนเป็นคำนั้นด้วย คนเช่นนี้ไปที่ใด ย่อมเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นคนมีเกียรติ ข้อสำคัญ ถ้าทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมจะทำให้สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข อันมีผลดีต่อประชาชนคือ ตัวเราทุกคนนั่นเอง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

32 ความคิดเห็น:

 1. ความสื่อสัตย์นั้นจะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรา..............
  อันดับแรกเริ่มจากสื่อสัตย์ต่อตนเองและสื่อสัตย์ต่อหน้าที่ก็สำเร็จแล้ว.....
  ♪♥♫♥♫♪♥...

  ตอบลบ
 2. เนินกระปอกซิตี้16 ตุลาคม 2555 06:29

  ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อมิตร ทำได้เยี่ยมเลยครับ

  ตอบลบ
 3. คำคม ความซื่อสัตย์ เป็นรากฐานเเห่งความสำเร็จ

  ตอบลบ
 4. ความซื่อสัตย์นอกจากจะหมายถึงการ รักษาความลับ ผลประโยชน์ ความซื่อสัตย์ยังหมายรว
  มไปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบัติตามระเบียบ

  ตอบลบ
 5. ตัวเรามีความซื่อสัตย์ ก็ไม่ต้องกลัวความผิด จะทำอะไรก็ทำได้อย่างสบายใจ
  เพราะ เรามีความซื่อสัตย์พอ ☼_☼

  ตอบลบ
 6. ท่านอ๋อง18 ตุลาคม 2555 08:39

  นึกถึงใจเขาใจเราครับ...คิดดูว่าถ้าเราถูกเขาเอารัดเอาเปรียบไม่ซื่อสัตย์ เราคงจะเสียใจและเสียความรู้สึกมาก...ซื่อสัตย์ต่อตนเองและกับผู้อื่นชีวิตจะได้เจริญๆยิ่งๆขึ้นไป ...ถึงจะแตกต่างความคิดแต่ก็ไม่แปลกแยก

  ตอบลบ
 7. เนินกระปอกซิตี้21 ตุลาคม 2555 19:02

  ซื่อสัตย์นั้นเป็นไฉน มันต้องมากับความเข้าใจด้วยหรือป่าว เพราะถ้าซื่อสัตย์แล้วมีการเข้าใจผิดก็กลายเป็นไม่ซื่อสัตย์ไปอย่างงายดาย

  ตอบลบ
 8. ต้องถามพี่ตูนขำๆนะ คนเราทุกคนถ้ามีความซื่อสัตย์จะนำพาและพบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตพเราะสิ่งที่ดีจะมาพร้อมกับความซื่อสัตย์และภัคดี

  ตอบลบ
 9. สมัยเรึยนลูกเสือยังจำได้ มีคำปฎิณานว่า เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ เพื่อปลูกฝังให้เยวชนมีความซื่อสัตย์

  ตอบลบ
 10. คำว่าความซื่อสัตย์ทุกคนก็ได้รู้มาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลแล้วจนถึงปริญญาเราก็ยังเรียนเกี่ยวกับมันการที่เราจะมีความซื่อสัตย์นั้นมันไม่ได้เกิดจากการศึกษาหรือว่าอายุแต่มันเกิดขึ้นจากข้างในจิตสำนึกมากกว่าการเรียนรู้แต่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ที่นี่ตรงนี้และกำลังอ่าน Comment นี้อยู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ ณ.ตอนนี้นะครับ(อนาคตผมไม่รู้ผมไม่ใช่หมอดู)

  ตอบลบ
 11. สมัยเรียนจำได้ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตย์ หมาไล่กัดให้วิ่งหนี 555

  ตอบลบ
 12. When life is giving you a hard time, try to endure and live through it.You must never run away from a problem.
  Convince yourself that you will survive and get to the other side.
  เมื่อคุณ เห็นการมีชีวิตเป็นสิ่ง ที่หนักหนาสาหัส ลองพยายาม อดกลั้น และต่อสู้ กับมัน จงอย่าวิ่งหนี ต่อปัญหาใดๆ ที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจ ในตัวเอง ว่าสองมือของคุณ สามารถทำให้ คุณฝ่าฟัน ช่วงวิกฤต และผ่านมัน ไปได้

  ตอบลบ
 13. ถ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้ว สิ่งที่เขามองในตอนนี้อาจจะไม่เห็น หรืออาจจะไม่เห็นตลอดไปก็ได้ แต่ความซื่อสัตย์ที่เรามีให้สักวันเขาก็จะเห็นเอง อย่าไปคิดว่าทำไปทำไม จงนึกว่าความดีเป็นสิ่งที่ไม่ตาย มั่นสร้างกันน๊ะครับ

  ตอบลบ
 14. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน น๊ะจ๊ะ

  ตอบลบ
 15. ซื่อสัตย์ กตัญญูและรู้คุณคือสามสิ่งที่ต้องทำด้วยใจ ไม่ใช่ทำเพื่อหวังผล...

  ตอบลบ
 16. ขอนอกเรื่องหน่อย..ฝากถึงผู้ดูแลอุปกรณ์ที่แล็ปหน่อยครับ ตอนนี้หลอดแก้วเครื่อง density ไม่พอใช้มันลำบากต่อการทำงานมาก วอนผู้ใจบุญช่วยสั่งซื้อให้หน่อยครับ แล้วพบกัน....

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เด๋วจัดให้ครับ... ทำไมมันถึงไม่พอเอ่ย? หายไปไหนหมดหว่า?

   อะไรขาดเหลือบอกซุป ให้ซุปเมลมาเลยก็ได้นะ เมลมาถึง นิค/พี่นูญ ได้เลย

   หรือจะส่งเอง แต่ไม่เป็นก็ซุปสอนส่งเมลได้เลยนะ ;D

   ลบ
  2. จัดให้โดยด่วนเลยครับ เหลือแค่ 8หลอดเองครับ

   ลบ
 17. คำถามคือ มันหายไปไหนเอ่ย? เก่า/เปลี่ยน? แตก?

  อันนี้มันไม่มี PM หรือเปล่า ทำไมถึงปล่อยให้เหลือ 8 หลอดหล่ะเนี่ย

  แล้วจะด่วนยังไงดี???

  ตอบลบ
 18. ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งจำเป็นนะคับไม่ว่าเป็นต่อครอบครัวและต่อตนเองและผู้อื่นคนที่มีความซื่อสัตย์ย่อมนำไปสู่ความเจริญในชีวิต

  ตอบลบ
 19. ความซื้อสัตย์นี้เป็นสิ่งแรกๆ ที่เกิดมาแล้วพ่อแม่จะสอนมาตลอด การที่เราจะบอกว่าเราเป็นคนดีได้เราต้องมีสิ่งนี้ชี้นำมาเป็นอันดับแรกเลยช่ายป่าวครับ

  ตอบลบ
 20. ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา
  ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  รับรู้หน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติอย่างเต็มที่ ถูกต้อง  ความซื่อสัตย์สุจริต วัฒนธรรมองค์กร ที่นับวัน ยิ่งจางหาย...

  ตอบลบ
 21. ความซื่อสัตย์เป็นค่านิยมที่คาดหวังของบุคคลและองค์กร หากบุคคลและองค์กรไม่มีความซื่อสัตย์จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคม

  ตอบลบ
 22. ซื่อสัตย์แล้วได้อะไร?? ผมว่าเราได้มีความภูมิใจในตัวเองทันทีเลยครับ...

  มันไม่ได้มีกันง่าย ๆ นะคร้าบ....

  ตอบลบ
 23. อย่างน้อยต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง นะจ๊ะ

  ตอบลบ
 24. สำหรับการทำงาน ในองค์กร เราควรให้ความสำคัญกับหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายนี้คือ ความซื่อสัตย์อย่างหนึ่งของเรา

  ตอบลบ
 25. ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะทำอะไรแล้วเราทำเป้าหมายให้สำเร็จ นี้คือความสำเร็จแล้ว

  ตอบลบ
 26. ความซื่อสัตย์นั้นสัมคัญถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อคนอื่น
  ก็อย่าหวังว่าจามีใครมาซื่อสัตย์กับเรา....

  ตอบลบ
 27. ความซื่อสัตย์ ต่อตนเองถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ก่อนทำอะไรคิด มีสติ จะทำให้มีความสำเร็จในชีวิตนะครับ

  ตอบลบ
 28. มิตรเฮดเดอร์ไฮเปอร์เรดซิ่ง30 พฤศจิกายน 2555 02:05

  ความซื่อสัตย์
  ความซื่อสัตย์คุณธรรมอันล้ำค่า ควรรักษาให้ติดเป็นนิสัย
  อย่าสับปรับกลับกลอกหลอกลวงใคร ต้องจริงใจในคำพูดของตน
  รับปากแล้วทำตามอย่างที่ว่า เมือผิดกล้าแถลงแจงเหตุผล
  ยอมรับแต่โดยดีนี่คือคน เหล่าผองชนจะชื่นชมตลอดกาล

  ตอบลบ
 29. ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องรู้จักซื่อสัตย์ให้ถูกต้องถูกคนและเวลา ซื่งบางเวลาบางสิ่งบางเรื่องต้องคิดก่อนว่าสมควรมั๊ย

  ตอบลบ