วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ

By Anusornวันนี้พี่เกียรติชายมีเรื่องของการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำมานำเสนอ ใครอยากพัฒนาตัวเองเป็น Sup ในอนาคตเข้าไปอ่านกันเล๊ยยย

1.ต้องรู้จักตนเองเป็นอย่างดี ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องรู้จักตนเอง รู้ว่าผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความคาดหวังอะไร และคิดอย่างไรกับตนเอง ผู้นำที่พยายามสอบถามข้อมูลป้อนกลับในการทำงานตนจากแหล่งต่างๆจะเป็นผู้ที่เข้าใจและสามารถปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆ ของตนเองและจะกลายเป็นผู้นำที่ดีในที่สุด

2.พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง ผู้นำที่ดีต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง เมื่อทำผิดหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ต้องยอมรับในความเป็นจริง เพราะแม้แต่ผู้นำที่ดีที่สุดก็เคยทำผิดพลาด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้นำที่ดีจะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในครั้งนั้น และแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นโดยเร็วที่สุดพร้อมกับหาหนทางป้องกันไม่ไห้เกิดการผิดพลาดซ้ำขึ้นอีก

3.ต้องใจกว้างและไม่เห็นแก่ตัว การที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องรู้จักใช้อำนาจอย่างถูกวิธี รู้วิธีในการกระจายอำนาจของตนให้แก่ผู้อื่นรวมถึงให้เวลาในการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองด้วย
4.ฟังให้เป็น...เป็นผู้ฟังที่ดี โดยปกติแล้วผู้นำส่วนใหญ่มักจะคิดว่า “ตนจะพูดอะไรต่อไป” มากกว่า “ตั้งใจฟังอย่างจดจ่อ (Deep Lisining)” ซึ่งนั้นจะทำให้ผู้นำไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีศักยภาพได้ เพราะ “การฟัง” แตกต่างจาก “การได้ยิน” ดังนั้น ทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของผู้นำคือ ฟังอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้นำจะต้องพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ฟังจับประเด็นในสิ่งที่ฟังให้ดีและให้ถูกจุดนอกจากนั้นต้องไม่ขัดจังหวะในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดอยู่

5.เชื่อในสัญชาตญาณของตน เมื่อผู้นำรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลหรือมีอะไรทำให้รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ผู้นำต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง หยุดแล้วลองย้อนกลับมาดูในเรื่องที่กังวลนั้นอย่างใส่ใจเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้อง สัญชาตญาณของผู้นำนับเป็นสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์และทักษะความรู้ของตัวผู้นำ ซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่สัญชาตญาณของผู้นำช่วยให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤตไปได้

6.เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด ผู้นำที่ดีต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดมากกว่ายึดติดกับความสำเร็จของตนในอดีต เพราะนี่คือสิ่งที่ผู้นำควรต้องเรียนรู้เพื่อไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ

7.รู้จักเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ ผู้นำจะต้องเปิดรับผู้ที่เสนอแนวคิดใหม่ๆ ให้แก่องค์กร เพราะแนวคิดของคนเหล่านี้จะนำความก้าวหน้ามาสู่องค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ในปัจจุบันสิ่งที่องค์กรต้องการคือความคิดดีๆจากพนักงาน มีคนเคยกล่าวไว้ว่าใน 50 ความคิด ถ้ามีเพียง 1 ความคิดที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานได้ก็นับได้ว่าคุ้มค่าที่สุดแล้ว

8.ต้องมีความเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยว โดยปกติผู้นำในระดับสูงที่มีศักยภาพที่ดีต้องการข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญเพียงแค่ 60% เท่านั้น ก็เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบของเขา ดังนั้นการตัดสินใจโดยที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัดสินในที่ดีและถูกต้องเสมอไป ซึ่งในทางกลับกันนั่นอาจจะทำให้การตัดสินใจล่าช้าและไม่ทันการณ์ก็เป็นได้

9.กล้าหาญ มีผู้นำมากมายที่ไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือควรทำ ไม่กล้าแม้แต่จะคัดค้านผู้อื่นในสิ่งที่รู้ว่าผิด ผู้นำที่มีศักยภาพต้องมีความกล้า กล้าพูด กล้าตัดสินใจ ต้องเป็นคนนำเสนอแนวคิด และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิด รวมทั้งกล้าจะรับผิด และกล้าที่จะลงโทษผู้กระทำผิด

10.ยืนหยัดรับคำวิจารณ์ ต้องยอมรับคำวิจารณ์ ผู้นำต้องเข้าใจว่า คำวิจารณ์เป็นเรื่องธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นในองค์กร เงยหน้ารับคำวิจารณ์และหลีกเลี่ยงการต่อต้านหรือปกป้องตนเองจากคำวิจารณ์เหล่านั้น ต้องไม่คิดเครียดแค้นหรือแก้แค้นเพื่อตอบโต้กับผู้ที่มาวิจารณ์ เพราะจะส่งผลเสียต่อผลการปฏิบัติงานทางที่ดีควรปรับทัศนคติโดยคิดว่าคำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นการติเพื่อก่อแล้วนำปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

11.ปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้นำไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องตั้งเป้าหมายในระยะยาว เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานหรือองค์กรของตน เพราะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานในระดับใดย่อมต้องการที่จะทราบว่าพวกเขากำลังทำอะไร กำลังเดินไปในทิศทางใด และทำไปเพื่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ใด

12.อย่าทำให้ผู้อื่นเสียเวลาโดยไร้ประโยชน์ โดยปกติแล้วสิ่งที่ผู้นำควรใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ คือ ต้องคำนึงว่านโยบายที่ออกมาจากผู้นำนั้นต้องไม่เป็นสิ่งที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงมือไป ดังนั้นในระหว่างการทำงานผู้นำควรใส่ใจที่จะถามคำถามกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนว่า “มีนโยบายหรือขั้นตอนที่ผม/ดิฉันกำหนดมาและทำให้พวกคุณเสียเวลาหรือทำงานล่าช้าลงไปหรือไม่” ซึ่งแน่นอนว่าผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่คงไม่กล้าที่จะตอบคำถามนี้ แต่หากมีเพียงสักคนที่ตอบคำถามด้วยความจริงใจนั่นจะเป็นเสมือนแนวทางที่ช่วยให้ผู้นำสามารถเรียนรู้และเติบโตเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีได้ต่อไป

13.ให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานเพื่อเรา ผู้นำจำเป็นต้องให้ความใส่ใจกับทีมงานทุกคน ต้องรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดบ้างที่เป็นผู้สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น และเลือกที่จะยกย่องชื่นชมพวกเขาอย่างจริงใจ อย่าละเลยคนที่ทำงานปิดทองหลังพระ

14.อย่าส่งสัญญาณว่า “กำลังไม่ไว้ใจ” ผู้นำที่ชอบพูดว่า “ผม/ดิฉันไม่ต้องการเรื่องเซอร์ไพรส์” หรือ “แจ้งให้ผม/ดิฉันทราบก่อนที่คุณจะลงมือทำอะไร” หรือ “ในช่วงที่ผม/ดิฉันไปพักร้อน ผม/ดิฉันจะโทรหาคุณทุกเช้าเพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของงานที่คุณทำ” คำพูดต่างๆเหล่านี้กำลังทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณรู้สึกว่า “ผู้นำกำลังไม่ไว้ใจในศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอยู่” ข้อความเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทำให้พวกเขากังวล ขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง และอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

15.ใส่ใจกับความล้มเหลว ผู้นำส่วนใหญ่จะพยายามพูดถึงแต่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเพื่อทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกดีใจและชื่นชม ในขณะที่พยายามซ่อนหรือปกปิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่ถูกต้องในการเป็นผู้นำที่ดี เพราะการซ่อนหรือปกปิดปัญหาอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งที่รุนแรงและนำมาซึ่งความล้มเหลวในการบริหารงานในอนาคตได้

16.พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้แข็งแกร่ง คุณไม่ควรหยุดการพัฒนาแม้แต่วินาทีเดียว การหยุดพัฒนาเปรียบเสมือนการก้าวถอยหลัง ดังนั้น ผู้นำที่ดีจึงควรที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงทักษะการจัดการและการบริหารงานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ การที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น คุณต้องเป็นผู้ที่สามารถบริหารเวลาได้ดี ต้องมีความรอบคอบ ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแม่ยำ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด
1
7.ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชา การเป็นผู้นำที่ดีคุณต้องเข้าใจสไตล์ที่แตกต่างกันของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน พร้อมทั้งปรับสไตล์ของตนเองให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละสไตล์ ในทางกลับกัน คุณต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และเข้าใจในตัวตนของคุณด้วยเช่นกัน คุณต้องบอกพวกเข้าในสิ่งสำคัญที่คุณเป็น รวมทั้งชี้แจงในสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้คุณชอบหรือไม่ชอบผู้ใต้บังคับบัญชาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและรู้จักตัวตนของผู้นำตั้งแต่เริ่มต้น

18.ต้องไม่มุ่งเน้นแต่เรื่องของผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว ผลลัพธ์ที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญก็จริง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่ไม่ใส่ใจกับระบบขั้นตอนต่างๆ หรือแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างทางเลยอาจจะนำมาซึ่งความผิดพลาดอันใหญ่หลวงได้ ดังนั้นผู้นำที่ดีควรจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการในระหว่างทางอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดปัญหาขึ้นจะได้สามารถแก้ไขได้ทันการณ์ ซึ่งแนวทางและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่ดีให้อนาคตแล้วทีมงานของคุณจะรักในความจริงใจ และความตรงไปตรงมาของคุณ

19.รู้จักปล่อยวาง มีผู้นำมากมายที่กังวลมากจนเกินไปและเคร่งเครียดตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้ได้ผลงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา พวกเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยวาง ซึ่งสิ่งนี้มักจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ตึงเครียดซึ่งจะส่งผลโดยตรงไปยังบุคคลรอบข้างและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำที่ดีสามารถแสดงความโกรธและความเครียดได้บ้างเป็นครั้งคราว แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนและปล่อยวางบ้างในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่และความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้

20.ระวังเรื่องของ “การขู่” ผู้นำที่กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการขู่จะไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ ไม่ว่าผู้นำจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามการเป็นผู้นำที่ดีย่อมต้องสัมพันธ์กับการเป็นนักวางแผน นักการบริหาร นักจิตวิทยา และในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้นำต้องหมั่นฝึกฝนและรู้จักพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้พร้อมสำหรับอนาคตของคุณ

34 ความคิดเห็น:

 1. ไครทำได้ซัก 10 ข้อ ก็สุดยอด เเต่ถ้าไครทำได้ 20 ข้อก็เยี่ยมยอดไปเลย การเป็นผู้นำเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เเละการเป็นผู้นำที่ดีนั้นยิ่งยากก่วา การจะทำอะไรให้มองสองมุมเสมอคือจะมีทั้งคนที่ถูกใจเเละไม่ถูกใจ น้องๆเมื่ออ่านเสร็จก็จะเข้าใจพี่ๆมากขึ้นนะ

  ตอบลบ
 2. ชีวิตเปื้อนฝุ่น17 กรกฎาคม 2556 06:23

  อย่างที่เขียนมาบางอย่างนั้นเราทำไม่ครบหรอกขึ้นอยู่ที่ว่าเราสามารถเชื่อใจกันได้หรือเป่า เพราะว่านิสัยของคนทุกคนไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราเอางานกับหน้าที่มาเป็นข้อกำหนดเราต้องมีการแสดงความคิดเห็น กล้าเสนอแนะยอมรับความคิดของทีมงาน บางอย่างที่คิดว่าสมควรก็ควรแก้ไข และที่สำคัญที่สุดการให้เกียติรกันและกันนี่สำคัญที่สุด เราคิดว่าโรงงานคือบ้านหลังที่สอง เท่ากับว่าเพื่อนร่วมงานก็คือพี่น้องพ่อแม่เรานั้นเอง ไม่มีญาติคนไหนที่เขาจะไม่ยินดีกับเราถ้าเราสามารถพัฒนาตนเองไปอีกเก้าหนึ่ง สุดท้ายที่สุดจงเป็นตัวของตัวเองอย่าคิดว่าคงไม่มีอะไรดีถ้าเราไม่ได้ลองทำอย่ากลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความผิดพลาดนั้นแหละคือเส้นชัยและแรงผลักดันให้เราต้องสู้และระวังกับมัน.....

  ตอบลบ
 3. ถ้าพี่ทำได้ซัก 15 ข้อตำแหน่งsupคงไม่ไปไหนเสียคงเสร็จเราหละฮ่าๆล้อเล่นน่า การเป็นผู้นำไม่ใช้เรื่องยากใช่ไหมพวกเรา ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น..

  ตอบลบ
 4. การเป็นผู้นำที่ดีย่อมต้องสัมพันธ์กับการเป็นนักวางแผน นักการบริหาร นักจิตวิทยา และในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วย แบบนี้ถึงจะไม่มีตำแหน่งหน้าที่ก็สามารถเป็นผู้นำได้ครับ...

  ตอบลบ
 5. การเป็นผู้นำนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ ความอดทนต่อสิ่งสิ่งหลายๆอย่างที่มีในกลุ่มของผู้นำ และจะเกิดผลได้นั้นต้องมีผู้ตามที่ดี มีเป้าหมายไปในทางเดียวกันจึงจะสำเร็จครับ

  ตอบลบ
 6. หลง มัว เมา18 กรกฎาคม 2556 23:45

  เรียนรู้จากความผิดพลาด เปิดรับความคิดใหม่อยู่เสมอ แค่เรามีสองสิ่งนี้ก็จะพัฒนาได้มากมาย

  ต้องย้ำกับตัวเองเสมอว่า เราต้องทำให้ดีที่สุด ทำไม่ผิดพลาด เพราะการบอกตัวเองครั้งหนึ่ง ก็เหมือนเป็นการเตือนสติเรากลับมา

  อย่าให้คำว่า "คนเราผิดพลาดกันได้" มาเป็นเครื่องนำทาง แต่ให้คำว่า "พวกเราทำได้" พาพวกเราไปให้ถึงปลายทาง

  ตอบลบ
 7. เห็นด้วยในหัวข้อต่างแต่ที่สำคัญ
  1.ผู้นำเปิดใจที่จะรับฝังลูกน้องได้มากน้อยขนาดไหน
  2.ผู้นำไม่ใช้แต่อารมณืเมื่อลูกน้องขัดแย้งคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

  ตอบลบ
 8. เรียนรู้แล้วทำได้เกือบเหมือน หรือใกล้เคียงของทุกๆข้อ ก็สุดยอดแล้ว

  ตอบลบ
 9. การเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องและการให้การสนับสนุนและการแสดงความรับผิดชอบผลของการกระทำที่เกิดขเป็นสิ่งที่ผู้นำควรกระทำครับ

  ตอบลบ
 10. พื้นฐานของภาวะผู้นำที่ดี ก็คือ มีความน่าเชื่อถือและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในสายตาของบุคลากรภาวะผู้นำของท่าน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำที่มีผลดีต่อองค์การ ผู้นำที่น่านับถือมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ท่านเป็นอยู่(ความเชื่อและคุณลักษณะ)สิ่งที่ท่านรู้(งาน กลุ่มงาน ธรรมชาติของมนุษย์) และสิ่งที่ท่านทำ (การดำเนินการ แรงจูงใจ การกำหนดทิศทางขององค์การ)อะไรที่ทำให้บุคลากรต้องการปฏิบัติตามท่าน บุคลากรต้องการบุคคลที่เขาเคารพนับถือ ชี้นำทิศทางที่ชัดเจนให้เขา การที่จะบรรลุถึงทิศทางก็ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่ดี

  ตอบลบ
 11. ผู้นำ ท่านต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า ท่านเป็นใคร ท่านรู้อะไร ท่านสามารถทำอะไรได้ ผู้ที่ตัดสินความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอยู่ที่ผู้ตามมิใช่ผู้นำ ถ้าผู้ตามไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือไม่มั่นใจในตัวผู้นำเขาก็จะไม่มีแรงบันดาลใจ ถ้าท่านต้องการเป็นผู้นำที่ดีประสบความสำเร็จ ท่านต้องมั่นใจ ในตัวผู้ตาม มิใช่ในตัวท่านหรือหัวหน้าของท่าน เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องปฏิบัติ

  ตอบลบ
 12. คุณสมบัติผู้นำที่ด้อยมี 10 อย่าง คือ
  1. หูเบา (เชื่อคนง่าย ขาดความยุติธรรม)
  2. เข้าข้าง (ลำเอียงไปที่ตัวเองและพวกพ้อง)
  3. วางโต (อวดรู้ อวดเก่ง เบ่งกล้าม ข่มขู่)
  4. โง่งม (ไม่ยอมรับว่าตนเองผิด หลงตัวเอง หลงทาง ไม่ยอมปรับเปลี่ยน)
  5. ซ่อนงาน (ไม่ยอมสานต่องานจากคนอื่น ทำให้งานไม่ต่อเนื่องหยุดชะงัก)
  6. ผลาญเงิน (ไม่รู้จักการประหยัด ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย)
  7. เดินผิด (ยิ่งเดิน ยิ่งไกล ยิ่งเข้าใกล้ ยิ่งห่างหาย คนเตือนก็ไม่รับฟัง)
  8. จิตฟุ้ง (ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หวั่นไหวตามสถานการณ์)
  9. มุ่งได้ (เอาแต่ประโยชน์ ไม่ยอมเสียสละ)
  10. ขายเพื่อน (เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น)
  คุณสมบัติผู้นำที่ดีมี 10 อย่าง คือ
  1. หูหนัก (ไม่เชื่อใครง่าย)
  2. ปรับยอด (เน้นระเบียบวินัย)
  3. ปลอดผิด (ไม่ทำผิดระเบียบ)
  4. คิดเป็น (คิดดี คิดชอบ)
  5. เห็นไกล (มีวิสัยทัศน์)
  6. ใช้ธรรมะ (ใช้หลักธรรมในการปกครอง)
  7. นำตรง (พาหมู่คณะไปสู่ทิศทางความเจริญ)
  8. คงงาน (แนะนำงาน กำกับดูแล)
  9. หาญใหญ่ (ใจกล้า เผื่อแผ่)
  10. ใจถึง (กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ปกป้องลูกน้อง กล้ามอบหมาย กล้ารับผิด)

  ตอบลบ
 13. เป็นกระทู้ที่ได้ข้อคิดที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากครับ ขอบคุณครับ น้องใหม่...ณ.บ้านฉาง

  ตอบลบ
 14. ผู้นำที่ดีต้องใจกว้างต้องซื้อใจลูกน้องให้ได้เพราะลูกน้องได้ให้ใจผู้นำไปหมดแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม แต่บางสิ่งบางอย่างมันเกิดจากการอยู่ร่วมกัน ความคิดของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ สุดท้ายเราต้องเป็นไปแนวทางเดียวกัน ดังนั้น เราต้องทำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและไว้ใจกัน ดังนั้นทำยังไงหละครับ....ก็คือ พยามทำตามหัวข้อที่อยู่ด้านบนนี่ไงครับ รับลองว่า องค์กร ประสบณ์ความสำเร็จและสามารถบรรลุ จุดหมายที่ องค์กร ขาดหวังได้ สู้โว้ย.......

  ตอบลบ
 15. อยากเป็นหัวหน้า อยากเป็นผู้นำ ก็ต้องพยายาม ถ้าเป็นแล้ว รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้มา แล้วทำได้แล้ว นั้นแหละคือรางวัล ที่ได้เป็นผู้นำ

  ตอบลบ
 16. ถ้ามีความพยายาม และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่จะตามมาอีกทั้งทำหน้าที่ตรงนั้นให้สุดความสามารถแล้วผมว่าความเป็นผู้นำคงไม่ใกล้เกินเอื้อม จ๊ะ

  ตอบลบ
 17. ควรเลือกข้อที่เราสามารถทำได้ดีและเร็วที่สุดก่อน ส่วนข้อต่อไปที่เราคิดว่าทำยากให้ลองทำดูทีหลังแม้อาจต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นก็ตามที
  "เกิดเป็นคนทั้งที อย่าเป็นคนชนิดที่เหมือน “ต้นไม้ยืนต้นตาย” แต่ควรเป็นคนที่ “มีชีวิตชีวา” อยู่ที่ไหนก็ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้น แก่ที่แห่งนั้นเสมอไป"

  ตอบลบ
 18. ความเชื่อมั่น ผู้นำที่ดีต้องมีความเชื่อมั่น เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำ เพราะถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้ว การที่ใครมาศรัทธาและไว้วางใจในตัวเราก็คงเป็นไปได้ยาก แต่ก็ใช่ว่าเราจะเชื่อแต่ตัวเราเองเท่านั้น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักรับฟังผู้อื่นด้วย

  ตอบลบ
 19. ขอเพิ่มเติมครับ
  ความหมายของภาวะผู้นำ ได้มีผู้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่ง ยุคล์ (Yukl, 1989 : 3) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ความหมายของภาวะผู้นำมีหลากหลายและแตกต่างกัน ก็เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาและความสนใจในภาวะผู้นำ ในการศึกษาของนักวิจัยแตกต่างกัน ในที่นี้จึงขอนำเสนอให้ศึกษาดังต่อไปนี้

  ภาวะผู้นำคือความริเริ่มและธำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวังและความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกของกลุ่ม (Stogdill, 1974:411)
  ภาวะผู้นำคือความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ หรืออำนวยการ หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ (McFarland, 1979:303)
  ภาวะผู้นำคือศิลปในการชี้แนะลูกน้อง หรือผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ (Schwartz, 1980:491)
  ภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้บรรลุความต้องการของกลุ่ม หรือจุดมุ่งหมายขององค์การ (Mitchell and Larson, Jr., 1987:435)
  ภาวะผู้นำเป็นเรื่องของศิลปของการใช้อิทธิพลหรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Koontz and Weihrich, 1988:437)
  ภาวะผู้นำเป็นความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้ประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายหมายที่ตั้งไว้ (Robbins, 1989:302)
  ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการของการชี้แนะและอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกของกลุ่ม (Stoner and Freeman, 1989:459)
  ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง(ผู้นำ)ใช้อิทธิพลและอำนาจของตนกระตุ้นชี้นำให้บุคคลอื่น (ผู้ตาม) มีความกระตือรือร้น เต็มใจทำในสิ่งที่เขาต้องการ โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง (พยอม วงศ์สารศรี, 2534:196)
  จากการวิเคราะห์ความหมายของภาวะผู้นำข้างต้น จะเห็นได้ว่า แนวคิดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน และสมาชิกของกลุ่มมีความสัมพันธ์ภายในต่อกันอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้จะมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าถูกกำหนดหรือยอมรับให้เป็นผู้นำ (Leader) เนื่องจากมีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ จากบุคคลอื่น ๆ ของกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นผู้ตาม (Followers) หรือผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง(Subordinates) หรือผู้ปฏิบัติ

  สำหรับความหมายของภาวะผู้นำเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพล ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้นำ (Leader)พยายามจะมีอิทธิพลต่อผู้ตาม (Followers) ในกลุ่มหรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้มีทัศนคติ พฤติกรรม และอื่น ๆ ไปในทิศทางที่ทำให้จุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์การประสบความสำเร็จ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่ม บุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย

  ตอบลบ
 20. ผู้นำแบบไหนก็ยังเป็นลูกจ้างเหมือนกันครับ เราควรปรับตัวเข้าหากันดีกว่าการทำงานจะได้มีความสุขไม่ต้องมีปัญหากับการทำงานครับ แต่ถ้าอยากเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำครอบครัวไปก่อนครับ..(อิ อิ)สงวนสำหรับคนมีครอบครัว

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2556 22:00

  การพัฒนาความเป็นผู้นำควรพัฒนาทักษะให้มีความเเข่งเเกร่ง และไม่ควรท่อถอย เพราะการท่อหรือหยุดเปรียบเสมือนการก้าวถอยหลัง ผู้นำที่ดีจึงควรที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงทักษะการจัดการและการบริหารงานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ การที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น คุณต้องเป็นผู้ที่สามารถบริหารเวลาได้ดี ต้องมีความรอบคอบ ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแม่ยำ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด

  ตอบลบ
 22. ผู้นำใน 20 ข้อนี้ ถ้าเข้าเป้าสัก 10 ข้อ ผมว่าเป็นผู้นำที่น่านับถือแล้วครับผม

  ตอบลบ
 23. ผมจะลองเริ่มทีละข้อ ข้อไหนที่ยากก็จะเว้นไว้ก่อน คงจะเอาไปใช้ในครอบครัวได้เหมือนกันใช่ไหมครับ

  ตอบลบ
 24. ทุกคนก็คือผู้นำ เช่นเป็นผู้นำชีวิตของตัวเอง ผู้นำครอบครัว ดังนั้นภาวะผู้นำต้องมีสติเพราะถ้าตัดสินใจอะไรแล้วผิดพลาดควรนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีก

  ตอบลบ
 25. การเป็นผู้นำมีหลายประเภท.....แต่ผมจะเป็นผู้นำตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จให้ได้ครับและอีกอย่าง
  การเป็นผู้นำในการทำงานที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตามแล้วค่อยมาพิจารณาร่วมกัน

  ตอบลบ
 26. จริงๆ แล้วภาวะผู้นำมีอยู่ภายในตัวเราทุกคน หากมีการเรียนรู้ ฝึกหัด และอบรมอย่างสม่ำเสมอ ก็ไม่ยากที่จะกระตุ้นภาวะผู้นำในตัวเราออกมาได้

  ตอบลบ
 27. เราต้องฝันให้ใกลเเละไปให้ถึง

  ตอบลบ
 28. การจะเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่จะต้องมีการศึกษาสูงเสมอไปครับแต่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากกว่าครับ

  ตอบลบ
 29. แบงค์บ้านฉาง26 สิงหาคม 2556 12:38

  เดียวผมจะลองนำเอาไปใช้ดูนะคับ เพราะว่าการเป็นผู้นำก็เป็นหนึ่งใน8ข้อของสิ่งที่องค์กรณ์คาดหวังจากพวกเรา

  ตอบลบ
 30. ผู้นำทีดีน่าจะเริ่มจากผู้ตามที่ดีก่อน

  ตอบลบ
 31. เป็นผู้นำมันยากนะ แต่จะเป็นผู้นำที่ดีต้องฝึกการเป็นผู้ตามที่ดีก่อน

  ตอบลบ
 32. การที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ต้องมีภูมิรู้คู่กับภูมิธรรม ควบคู่กันไปแต่แนวปฏิบัติ20ข้อนี้ถ้าได้สักครึ่งโอเคแล้วครับ

  ตอบลบ
 33. ผมก็จะเป็นผู้ตามที่ดี ครับ

  ตอบลบ
 34. มิตรเฮดเดอร์ไฮเปอร์เรดวิ่ง6 ตุลาคม 2556 02:41

  เป็นผู้นำใครก็น่าจะได้ แต่จะเป็นผู้นำที่ดีนั้นยากกว่า

  ตอบลบ